November Birthdays

HAPPY BIRTHDAY!  

 

Nov. 01:  Margaret Hathaway

Nov. 02:  Chris James

Nov. 07:  Hunter Hardison

Nov. 10:  Jessie Bow

Nov. 11:  Barbara Blevins

Nov. 11:  Valenica Williams

Nov. 13:  Jeremiah Davenport

Nov. 14:  Deryck Elkins

Nov. 16:  Nora Nelms

Nov. 18:  Christy Myrick

Nov. 26: Brian Byrum

Nov. 27:  Jose Ramirez

Nov. 27:  John Johnston

Nov. 28:  Martha Riddle

Nov. 29:  Cindy Cole

Advertisements