November Birthdays

HAPPY BIRTHDAY 

 

Nov. 01:  Margaret Hathaway

Nov. 02:  Chris James

Nov. 06:  Tiana Shockley

Nov. 07:  Hunter Hardison

Nov. 10:  Jesse Bow

Nov. 11:  Barbara Blevins

Nov. 11:  Valenica Williams

Nov. 13:  Jeremiah Davenport

Nov. 14:  Deryck Elkins

Nov. 16:  Nora Nelms

Nov. 18:  Christy Myrick

Nov. 26:  Brian Byrum

Nov. 27:  Jose Ramirez

Nov. 28:  Martha Riddle

Nov. 29:  Cindy White

Birthdays wishes are on the sign each month.  Birthday cards will no longer be mailed.